top of page

İş Hukuku'nda İbraname Nedir? Nasıl Hazırlanır?  • İbraname Nedir?


İbraname, işçi ve işveren arasındaki iş ilişkisinin sonlandırılması için yapılan bir sözleşmedir. Bu sözleşmeyle, taraflar arasındaki belirli borçlar karşılanır ve sona erdirilir. İbra sözleşmesi olarak da bilinir. İmzalanan İbraname ile işçi, dava açabilir ve kıdem tazminatı ile işçilik alacaklarını talep edebilir. Ancak İbraname, taraflar arasındaki genel borç ilişkisini sona erdirmez, sadece belirli borçlar için geçerlidir. Ve bilakis işçinin istifası veya başkaca bir işten ayrılma nedeniyle imzalanması istenen açıkçası çoğu zaman da işveren tarafından imzalanması için baskı yapılan ibraname belirli geçerlilik şartlarına bağlanmıştır.

 

  • İbraname Geçerlilik Şartları Nelerdir?

 

  1. İbraname yazılı olmalıdır. Yazılı şekilde yapılmayan ibra sözleşmeleri geçerli değildir.

  2. İş sözleşmesinin sona ermesinden en az bir ay sonra yapılmalıdır. Bu şart işçinin işveren tarafından baskıya maruz kalma ihtimalini azaltmaktadır.

  3. İşçinin alacaklarına dair husus ve miktarlar ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Aksi halde ibraname geçerli değildir ve hüküm doğurmaz.

  4. Yapılacak ödemeler banka aracılığı ile gerçekleşmelidir. Kısmi ödeme halinde ibra sözleşmesi geçerli değildir.

 

  • Geçerli Bir İbraname Nasıl Hazırlanır?


Toplu iş sözleşmesi tarafı olan işçi bakımından, işçinin üyesi olduğu sendikaların ibra anlaşmasına katılabilmesi için buna yetkili olmaları gerekmektedir veya işçinin daha sonra imzalanan ibra sözleşmesine onay vermesi gerekmektedir. Ancak burada önemli bir noktaya dikkat etmek gereklidir. Şöyle ki, toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan bir talebin, işçinin üyesi olduğu sendika tarafından ibra anlaşmasına konu edilmesi mümkün değildir. Çünkü henüz doğmamış olan taleplerin ibra anlaşmalarına dayanak teşkil etmesi mümkün değildir. Bu hususlara dayanarak geçerlilik şartlarını sağlayarak bir ibraname hazırlayabilirsiniz.

 

  • İşe Başladıktan Hemen Sonra Bana Bir İbraname İmzalattılar. Bu İbraname Geçerli midir?


Herhangi bir sebeple iş akdi sona ermeden önce ibraname düzenlenemez. Yargıtay'ın benimsediği görüşe göre, işçi işe başlarken bilerek ya da bilmeyerek önceden ibraname imzalarsa veya iş ilişkisi sürerken imzalanan ibranamelerin hukuki geçerliliği yoktur.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2017/18379 E. ,2018/26445 Кarar’ında “Eldeki dava dosyasında da ibranamelerin matbu ve boşluk doldurma şeklinde olduğu, ibranamelerin düzenlendiği tarih itibariyle çalışmanın devam ettiği ve hatta 31.03.2010 tarihli ibranamenin düzenlendiği tarihte kayden bir çıkış dahi bildirilmediği, emsal dosyalarda ibranamelerin makbuz hükmünde dahi kabul edilmediği hususları ile tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Mahkemece ibranamelere hiç bir şekilde değer verilmemesi gerekirken makbuz hükmünde kabul edilmeleri hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”

 

  • İş Akdinin Feshinden Sonra Ödenmeyen Alacakları İçin İbraname İmzalayan İşçi Ne Yapmalıdır? İbraname Geçerli midir?


Yukarıda ifade edilen geçerlilik şartları biri dahi mevcut değilse işçi ibraname ile bağlı değildir. Bu bağlamda işçi yasal haklarını işverenden talep edebilir. İşçi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve diğer işçilik alacakları için işveren noterden ihtarname göndererek ödeme için işverene makul bir süre tanınır. Bu süre zarfında işveren ödeme yapmazsa arabuluculuk şartı yerine getirilerek işçi iş mahkemesinde dava açabilir.

 

  • İbraname Nasıl Hazırlanır? İbraname Örneği

 

 

I)İŞVEREN TARAFINDAN SÖZLEŞMENİN FESHİ HALİNDE DÜZENLENECEK İBRANAME ÖRNEĞİ

İBRANAME

İBRANAMEYİ DÜZENLEYEN İŞÇİNİN

ADI SOYADI                                                            :

GÖREVİ                                                                      :

İŞYERİNDE İŞE GİRİŞ TARİHİ                                       :

SİGORTA SİCİL NUMARASI                                         :

VARSA İŞYERİNDEKİ SİCİL NUMARASI                       :

ALDIĞI EN SON NET ÜCRET                                       :

ALDIĞI EN SON BRÜT ÜCRET                                     :

ÜCRETE İLAVE OLARAK YAPILAN ÖDEMELER

VE YILLIK, AYLIK VEYA GÜNLÜK BRÜT/NET TUTARLARI        :

 

İŞVERENİN

ÜNVANI-ADRESİ                                                        :

 

İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME NEDENİ                 :

İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME TARİHİ                               :

İŞ SÖZLEŞMESİ SONA ERDİĞİNDE YAPILAN ÖDEMELER     :

 

Kıdem Tazminatı        :……-TL Brüt/ Net….TL

İhbar Tazminatı          :……-TL Brüt/ Net….TL

Yıllık İzin Ücreti           :……-TL Brüt/ Net….TL

Fazla Çalışma Ücreti   :……-TL Brüt/ Net….TL

Hafta Tatili Ücreti       :……-TL Brüt/ Net….TL

İkramiye                     :……-TL Brüt/ Net….TL

 

…/…/……. Tarihinden beri çalışmakta olduğum ………….. isimli işyerindeki iş sözleşmem, işverenim tarafından …/…/…… tarihinde ………………gerekçesi ile feshedilmiştir. Sözleşmenin sona ermesi sebebiyle çalışma sürem boyunca doğmuş bulunan yukarıda dökümü yapılan brüt/net …………. TL kıdem tazminatı, brüt/net ………….. TL ihbar tazminatı, brüt/net …………….. TL yıllık izin ücreti, brüt/net ……………. TL fazla çalışma ücreti, brüt/net …………….. TL hafta tatili ücreti, brüt/net …………….. TL ikramiye alacaklarım …………………. Bankası ………………..Şubesinde bulunan …………………… no’ lu hesabıma yatırılmış olup, bu meblağı toplam ………………. TL olarak teslim aldım. Yukarıda bilgileri yer alan işyerinden, iş sözleşmesi ve yasadan doğan başka alacağım kalmamış olup, işvereni hiçbir baskı ve tesir altında kalmadan ibra ederim. …/…/…….

 

EL YAZISI İLE “OKUDUM” YAZACAK

Düzenleyen                                                                           Teslim Alan

İşveren veya İşveren Vekili                                                          İşçi

Adı Soyadı- T.C Kimlik No- İmza- Tarih

 

 

Sonuç olarak iş hukuku, hem işverenlerin hem de işçilerin haklarını ve yükümlülüklerini düzenleyen karmaşık ve kritik bir alandır. Bu alanda profesyonel danışmanlık ve hukuki destek almak, karşılaşabileceğiniz potansiyel sorunları önceden tespit etmek ve etkili çözümler geliştirmek açısından büyük önem taşımaktadır. İş hukuku konularında detaylı bilgi almak ve iş hukuku alanında uzman avukatlardan oluşan Nergiz Avukatlık Bürosu'nun sunduğu hizmetlerden yararlanmak için web sitemizi ziyaret edebilir veya doğrudan ofisimizle irtibat kurabilirsiniz.

 

0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page